Ensemble Thami Al-Harraq


[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=KOcaZuEcAk8&w=760&h=340]

Semâ’ ve Tasavvuf Müziği

Arapça’da “işitmek, duymak (özenle dinlemek)” anlamlarına gelen semâ’ sözcüğü, aynı zamanda zâviyelerde mutasavvıfların duygularının idrâkine varmak ve Allah’a olan aşklarını paylaşmak amacıyla bir araya gelip şiirler okudukları ve müzik yaptıkları törenlerin adıdır.

Fas’ta yapılan semâ’ törenlerinde, Ömer İbnü’l-Fârıd, Ebu’l-Hasan Şuştârî, Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî, Ali el-Vefâ, Ebu'l-Hasan eş-Şâzelî ve Muhammed el-Harrâk gibi büyük mutasavvıfların Allâh’ın yüceliğinden ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in cemâlinden bahseden sözlerinden ilhâm alınır.

Semâ’ töreni Kurân-ı Kerim’den birkaç âyet okunarak başlar. Daha sonra müzik topluluğunun eşlik ettiği, ilâhî aşkı anlatan kısım başlar. Bu bölümü sazların eşlik etmediği yalnızca okuyucuların âhenkli bir şekilde ilâhî okudukları ‘hûlâl’ adı verilen kısım tâkip eder. Zikir ve Hûlâl insan sesinin gücünü gösterir. Fas’ın kendine özgü tasavvufî dansı ‘Al İmarâ, semâ’ törenine katılan herkesin ayağa kalkarak bir halka oluşturduğu ve bu esnada raks ederek yüksek sesle zikir hâline büründükleri bir Şâzelî geleneğidir. Zikir esnâsında mânevî yoğunluk en üst seviyeye ulaşınca törene katılan herkes zikrin büyüsüne kapılır ve Allah’ın lûtfunu hisseder.

Ouzzan şehrinden Mohamed Thami Harraq (Muhammed Sâmi el-Harrâk) Topluluğu

Muhammed Sâmi al-Harrâk, Şâzelî tarikatının, dört yüz yıl önce Ouzzan şehrinde Şeyh Abdullah Şerîf tarafından kurulmuş Ouzzaniye koluna mensuptur. Bu zâviyede oldukça zengin ve özenli bir eğitim görmüştür.

Daha sonraları kurduğu, tasavvufî şiirler ve ilâhîler icrâ eden Thami al-Harraq Topluluğu ile festivaller ve konserler yoluyla yaşayan bu özgün geleneği tanıtmayı hedeflemiştir.